รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 4555 รายการ หน้า (1 / 228)

เรื่อง
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 20 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการภารโรง สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่้วไป สังกัดศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกองอาคารและสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหนงพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยสอน สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งยาม สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งช่างอิเล็กทรอนิกส์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 19 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้สอบผ่านปฏิบัติและมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งคนงาน สังกัดกองบริการหอพักนักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 18 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น