รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

        พบ 4424 รายการ หน้า (1 / 222)

เรื่อง
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย 17 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานประจำห้อง สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานการแพทย์ สังกัดณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 17 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับหารคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี 16 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมาหวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบณฑิต วิทยาเขตหนองคาย 12 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานซักฟอก สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 05 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใช้เงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 08 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเวชสถิติ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการค้ดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 04 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและเปลี่ยนแปลงวิธีการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานเปล สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 26 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป


  

© 2008. กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น