ข่าว อบรม / สัมมนา / การศึกษา

[ก่อนหน้า]   [หน้าต่อไป]      พบ 127 รายการ หน้า (1 / 7)

ประเภทเลขที่ 
ขอความอนุเคราะห์มอบหมายนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเพยแพร่ในหนังสือสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี พ.ศ. 2562 12 ก.ค. 2562 - เป็นต้นไป

การฝึกอบรม " หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 30 26 มิ.ย. 2562 - เป็นต้นไป

การกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ต.ค. 2561 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 26 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับอาจารย์อาวุโสมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (รอบที่ 1) 26 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 (รอบที่ 1) 26 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 21 17 มี.ค. 2560 - เป็นต้นไป

ขยายเวลาการสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 10 มี.ค. 2560 - เป็นต้นไป

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 8 08 มี.ค. 2560 - เป็นต้นไป

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับสูง 09 ก.พ. 2560 - เป็นต้นไป

การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 05 ม.ค. 2560 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 05 ม.ค. 2560 - เป็นต้นไป

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 2 22 ธ.ค. 2559 - เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 21 ธ.ค. 2559 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2559 (รอบที่2) 14 ธ.ค. 2559 - เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ.ร.จัดอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 30 พ.ย. 2559 - เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2560 22 พ.ย. 2559 - เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 16" 27 ก.ค. 2559 - เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย รุ่น 7 และรุ่น 8 30 พ.ค. 2559 - เป็นต้นไป

โครงการศึกษาและดูงานหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 30 พ.ค. 2559 - เป็นต้นไป