ข่าว ประชาสัมพันธ์

[ก่อนหน้า]   [หน้าต่อไป]      พบ 1236 รายการ หน้า (1 / 62)

ประเภทเลขที่ 
การกำหนดหลักเกณฑ์การขอรับเงินสนับสนุนการศึกษาบุตรของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 ต.ค. 2561 - เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์มอบหมายนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสือสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำปี พ.ศ. 2561 10 ส.ค. 2561 - เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 20 26 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 09 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยคอลเลจดับลิน สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 09 เม.ย. 2561 - เป็นต้นไป

ขอเชิญเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี 28 มี.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ณ มหาวิทยาลัยชีอานเจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน 19 มี.ค. 2561 - เป็นต้นไป

คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ 19 มี.ค. 2561 - เป็นต้นไป

คัดเลือกผู้จัดทำชุดครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 05 มี.ค. 2561 - เป็นต้นไป

การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 02 มี.ค. 2561 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัคร ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2561 26 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

คัดเลือกผู้จำหน่ายสายเข็มขัดและหัวเข็มขัดนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

คัดเลือกผู้จำหน่ายอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 12 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ตำแหน่งผู้อำนยการกองแผนงาน สังกัดสำนักงานอธิการบดี 09 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 09 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

การสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสวท. 08 ก.พ. 2561 - เป็นต้นไป

การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสั่งคมอย่างยั่งยื่น รุ่นที่ 2 16 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 27 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561 01 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 30 พ.ย. 2560 - เป็นต้นไป