ข่าว ประชาสัมพันธ์

[ก่อนหน้า]   [หน้าต่อไป]      พบ 1220 รายการ หน้า (1 / 61)

ประเภทเลขที่ 
การศึกษาอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสั่งคมอย่างยั่งยื่น รุ่นที่ 2 16 ม.ค. 2561 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 27 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561 01 ธ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

โครงการพัฒนากำลังคนภาครัฐด้วยการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 30 พ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

การฝึกอบรม "หลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาสายสนับสนุน ระดับสูง (นบสส.) รุ่นที่ 17 03 ต.ค. 2560 - เป็นต้นไป

มูลนิติวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 08 ก.ย. 2560 - เป็นต้นไป

สถาบันพระปกเกล้า รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 16 17 ส.ค. 2560 - เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 03 ส.ค. 2560 - เป็นต้นไป

รายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานศูนย์สื่อการเรียนรู้มหาวิทยาลัยขอนแก่น 03 ก.ค. 2560 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ซึ่งมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 23 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ซึ่งมีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพลุ่มน้ำโขง 23 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหาร ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี สังกัดสำนักงานอธิการบดี 15 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สังกัดสำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 06 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 06 มิ.ย. 2560 - เป็นต้นไป

เงินเดือนตกเบิกย้อนหลังของพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนร้อยละ 4 (ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 - 30 ก.ย.59) 26 พ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

แบบแจ้งยกเลิก/สะสมเพิ่มกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับบุคลากร ม.ขอนแก่น 23 พ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

สูตรการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2559 (พนักงานเงินรายได้) 02 พ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

สูตรการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2559 (พนักงานเงินงบประมาณ) 02 พ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

สูตรการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 ตุลาคม 2559 (กลุ่มเปลี่ยนสถานภาพ) 02 พ.ค. 2560 - เป็นต้นไป

ปขมท. ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ 25 เม.ย. 2560 - เป็นต้นไป