ข่าว ประชาสัมพันธ์

[ก่อนหน้า]   [หน้าต่อไป]      พบ 1271 รายการ หน้า (1 / 64)

ประเภทเลขที่ 
สัญญารับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 30 ธ.ค. 2563 - เป็นต้นไป

ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประกาศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 09 ธ.ค. 2563 - เป็นต้นไป

การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 09 ธ.ค. 2563 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563 - เป็นต้นไป

การรับสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563 - เป็นต้นไป

ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563 - เป็นต้นไป

ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 29 ต.ค. 2563 - เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิ 16 ม.ค. 2563 - เป็นต้นไป

หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 06 ธ.ค. 2562 - เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ปี 2563 21 พ.ย. 2562 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 22 ต.ค. 2562 - เป็นต้นไป

ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2563 22 ต.ค. 2562 - เป็นต้นไป

ใบสมัครขอรับทุนศึกษาต่อในประเทศ สำหรับอาจารย์อาวุโส ปีงบประมาณ 2563 22 ต.ค. 2562 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสรร และการรับสมัครทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ สำหรับอาจารย์ และอาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 22 ต.ค. 2562 - เป็นต้นไป

ขอเชิญเข่าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นที่ 4/62 02 ต.ค. 2562 - เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร รางวัลสนับสนุนการผลิตผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ส.ค. 2562 - เป็นต้นไป

ใบสมัครขอรับรางวัลสนับสนุนการผลิตผลงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 14 ส.ค. 2562 - เป็นต้นไป

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ 23 ก.ค. 2562 - เป็นต้นไป

ขอความอนุเคราะห์มอบหมายนักเรียนทุนรัฐบาลร่วมเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ในหนังสือสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลประจำปี พ.ศ. 2562 12 ก.ค. 2562 - เป็นต้นไป

การฝึกอบรม "หลักสูตรการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยสายวิชาการระดับสูง (นบม.)" รุ่นที่ 30 26 มิ.ย. 2562 - เป็นต้นไป